svn常用命令

命令

svn checkout (co) url #拉取代码至本地
svn status (stat, st) #查看状态
svn info #查看信息
svn add file #添加文件
svn commit (ci) file -m ‘版本’ #添加版本并上传服务器
svn update #更新本地代码
svn log #查看日志
svn copy (cp) src-url dst-url #添加分支
svn list url #浏览服务器文件
svn help #显示所有的命令


本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-SA 4.0 协议 ,转载请注明出处!